Skip to main content

Úvod

Základy databází

  1. Každý příkaz začíná klíčovým slovem, např. SELECT
  2. Každý příkaz končí středníkem ;
  3. Struktura příkazů se podobá větám v AJ (SELECT... FROM WHERE... ORDER BY...)
  4. Volný způsob zápisu příkazů do více řádků - nepsaná konvence (pro větší přehlednost a srozumitelnost)
  5. Oddělovač mezera odděluje prvky jazyka (klíčové slovo, DB objekt, operátor, konstanta) se oddělují jednou (i více) mezerou. Mezera je oddělovač příkazů. - zvýraznit v příkazech
  6. Prvky jazyka jsou no case sensitive (jedno jak zapisujeme velká a malá písmena) - před zpracováním převedeno na velká / i v případě přenosu do jiné implementace. Existují výjimky (MS SQL Server, Sybase - dle nastavení režimu DB), (MySQL – dle nastavení hostitelského OS).
  7. Položky seznamu oddělujeme čárkami (id filmu, nazev filmu), mezery mezi nimi Ize vynechat (i vice za sebou). 9) Znakové řetězce nutné uzavřít do apostrofů (některé implementace dvojité uvozovky). Číselné hodnoty vždy bez apostrofů. Apostrof v textovém řetězci = zadat