Skip to main content

Úvod do OS

Rutina

 • funkčně vymezená část kódu
 • nejčastěji ve formě podprogramu
 • opakující se činnost

OS tvoří vlastní podmnožinu softwaru

Na OS můžeme pohlížet z různých pohledů

Funkční pohled

 • OS je softwarový správce prostředků
 • Prostředky lze rozdělit do 2 skupin:
 1. Hardwarové nebo Fyzické prostředky
  • Centrální prostředky: CPU, RAM
  • Vnější paměti: HDD, DVD, SSD, ..
  • IO (Input/Output): Monitor, klávesnice, ..
 2. Softwarové nebo Logické prostředky:
  • Jsou vytvářeny rutinami OS za využití jiných prostředků, jak Fyzických, tak Logických
  • Centrální prostředky: Proces, Paměťový region
  • Nízkoúrovňové logické prostředky: Logický disk, logický terminál
  • Dílčí prostředky: Soubor, GUI
  • Virtuální prostředky: Virtuální paměťový nebo síťový disk, Virtuální tiskárna
  • Synchronizační a Komunikační prostředky: Semafor, Mutex | Roura
  • Bezpečnostní prostředky: Šifry, Účty, Kanály
  • Síťové prostředky: TCP-IP Socket, HTTP server/klient
  • Programy: VLC¨
Pozor

Ačkoli se to může stat, motorka není softwarový prostředek

Proces

 • Je instancí (Kučera: “ííí”) programu
 • Vykonání od okamžiku provedení 1. instrukce programu po provedení instrukce poslední označujeme termínem proces
 • Poznámka o procesu:
  • Každá rutina může být vykonávaná pouze v rámci procesu
  • V každém okamžiku musí existovat v systému alespoň jeden proces
  • OS není vykonáván jako jediný proces, ale jeho jednotlivé rutiny jsou sdíleny všemi procesy v systému
  • Procesy vznikají, jako reakce na požadavek jiného procesu, vyjímka Boot. proces (rodičovského)
 • Bootovací proces (Linux: Shell proces)

Paměťový region

 • je to souvisle adresovatelná oblast paměti, která je přidělena procesu

OS systém jako správce

 • Hlavní účel správy, spočívá ve vytváření přesně definovaného a bezpečného prostředí pro procesy: vytvoreni tzv. virtuálního PC
 • Rutiny OS vytvářejí pro programy jednotné rozhraní, který má charaktér virtuáního PC
 • Nezávislost jednotlivých procesů -> pro každý proces, běžící v rámci OS, musí rutiny OS, vytvářet ulizy, že je jedinným procesem, který kdy běžel, běží a bude běžet v rámci dané instance OS. (instance OS vzniká bootováním systému a zaniká vypnutím)
Jednoduše

každý program si musí myslet že může všechno

Systémový pohled

 • OS je tvořen množinou rutin, které je možno na základě vzájemného volání, organizovat do několikavrstev
 • Nejnižší vrstva rutin přistupuje přímo k Hardwaru
 • Dále rutiny přímo volající rutiny nižší vrstvy
 • Každá vrstva nabízí vyšším vrstvám přesně definované rozhraní (virtuální PC)

Jádro OS

 • v linuxu: Kernel
 • tam patří ty rutiny, které bezprostředně přistupují k Hardwaru PC, respektivě zajištující virtualizaci
 • dále rutiny zajišťující logické prostředky a vrstvy nabízející rozhraní

Systémové procesy

 • Zvláštní procesy
 • Závislé na jádru, chyba jádra -> pád OS
 • První proces, který v systému vznikne se jmenuje Shell
 • Linux je balíčkový OS