Skip to main content

Novověká filozofie

 • Období: 18. - 19. st.
 • Navazuje na fil. renesanční.
 • Nové podmínky počátků kapitalismu.
 • Základ: Vědecké poznání a vztah člověka k němu.
 • Smysl života - nepoznávání Boha, ale světa a člověka.
 • Nejedná se o jednotný fil. směr.
 • Pestrá směs různorodých názorů a myšlenek (idealismus i materialismus).
 • Přelom 17. a 18. st. - 2 pojetí člověka z hlediska poznání:
  1. Empirismus
  • Člověk = bytost smyslová (vnímající) => periferie úloh smyslového poznání.
  • Např. F. Bacon, G. Bartkeley, ...
  1. Racionalismus
  • Člověk = bytost rozumná (myslící) => preferuje úlohu rozumového poznání.
  • Např. R. Descates, B. Spinoza
 • Spory mezi empirismem a racionalismem vyřešilo v 18. st. až osvícenství.
 • Nový fil. směr.
 • Vznik: Británie a Holandska
 • V průběhu 18. st. - celoevropská záležitost.
 • Vrchol: Francie
 • Filozofie nové epochy - kapitalismu.
 • Úzké sepětí s lidmi aktivní účast na životě společnosti.
 • Spolupráce s vědními obory.
 • Negativní postoj k náboženským pověrám, dogmatům, ...
 • Proti víře staví rozum.
 • Cíl: Lepší společnost.
 • Prostředky: Výchova a vzdělání.
 • Představitelé (Francouzi):
  • Voltaire
  • J. J. Rousseau
  • D. Diderot