Skip to main content

OOP

Tabulka s vysvětlením názvosloví

NázevDefinice
TřídaDefinice objektu
ObjektJedno vytvoření třídy
MetodaFunkce, která je ve třídě
AtributProměnná, která je ve třídě
VlastnostAtribut s getter a setter metodou
KonstruktorMetoda, která se volá při vytvoření objektu
DeklaraceVytvoření proměnné k datovému typu
InicializacePřiřazení hodnoty k atributu v konstruktoru
InstanceObjekt

Názvosloví OOP

Je dobré vedět, o čem mluvíte

Třída a objekt

Třída je definice objektu ("blueprint" pro to, jak bude objekt vypadat)

Třída může obsahovat metody, atributy a konstruktor

class Trida {
int a; // atribut
public Trida() { // konstruktor
}

public void Method() { // metoda
}
}

Objekt je vytvoření třídy

Trida t = new Trida(); // vytvoření objektu

Konstruktor

Slouží pro přidání hodnot do atribut hned při vytvoření objektu

class Trida {

int x1;
int x2;

public Trida(int x1, int x2) { // konstruktor, v zavorkach parametry
this.x1 = x1;
this.x2 = x2;
}
}

Trida t = new Trida(69, 88); // vytvoření objektu

Atribut a Vlastnost, getter a setter (GET, SET)

GET a SET jsou metody, které se používají pro přístup k atributu, volají se tudíž pokud chceme přiřadit do proměnné hodnotu nebo získat hodnotu z proměnné

class Trida {
int _a; // atribut, většinou se používá podržítko pro rozlišení atributu a vlastnosti

int A {
get { // getter
return _a;
}
set { // setter
_a = value;
}
}
}
toto můžeme použít když chceme třeba omezit přístup pro zápis nebo čtení
public int A {
public get { // getter
return _a;
}

private set { // setter
_a = value; // hodnota se nastaví pouze pokud ji nastavujeme ve třídě
}
}
nebo když chceme omezit hodnotu
int A {
get { // getter
return _a;
}

set { // setter
if (value > 100)
_a = value;
else
_a = 100;
}
}

Unsigned

  • Pouze kladný datový typ
  • funguje pro celočíselné datové typy (int, short, long)
uint positiveInt;
ushort positiveShort;
ulong positiveLong;