Skip to main content

Majetek Podniku

 • aby majitel mohl zahájit svou činnost, využívá výrobních faktorů a potřebuje Majetek
 • K získání kapitálu lze použít
  1. Vlastní zdroje: vklad, zisk
  2. Cizí zdroje: půjčka
 • Majetek dělíme na
  • Oběžný majetek
   • Finanční majetek (krátkodobý finanční majetek)
    • Peněžní prostředky - v hotovosti a v účtech
    • Zásoby a ceniny - majetek představující určitou hodnotu (poštovní známky, kolky, stravenky)
    • Cenné papíry - představují určitou hodnotu, nejvýšše 1 rok (směnka)
   • Pohledávky - Představují nárok na úhradu částky od dlužníka, nejtypičtější jsou pohledávka za odběrateli za prodané statky a služby
   • Zásoby - majetek, který alespoň na nějakou dobu ukládáme do skladů
    • Složky zásob - materiál, polotovary, výrobky, obaly, náhradní díly, zboží, zvířata
  • Drobný majetek
   • patří sem movité věci - vybavení firmy
   • limitem pro zařazení do drobného majetku je pořizovací cena
    • nehmotný majetek - výsledky výzkumu, software
    • hmotný majetek - nábytek, stroje, auta
  • Dlouhodobý majetek
   • Majetek, který firmy používají dlouhou dobu.
   • Kritéria pro dlouhodobý majetek: cena je vyšší jak 80000 kč a majetek musí být v užitku déle jak 1 rok.
   • Dělí se na
    • hmotný majetek - pozemky, budovy, stroje, auta
    • nehmotný majetek - patenty, licence, ochranná známka, know-how
    • finanční majetek - akcie, oblikace (dluhopis)
   • Pořizuje se za vstupní cenu, která se stanovuje:
    • pořizovací cenou - zahrnuje kupní cenu a náklady spojené s nákupem.
    • vlastními náklady - cena za vlastní výrobu.
    • reporodukční cenou - když neznáme pořizovací cenu.
   • Způsoby pořízení dlouhodobého majetku
    1. Nákupem.
    2. Vlastní výrobou.
    3. Darováním.
    4. Vkladem podnikatele - (majitel = fyzická osoba).
    5. Vkladem společníků.
    6. Finanční leasingem.
   • Opotřebení majetku
    • Fyzické opotřebení - je způsobeno fyzikálními jevy.
    • Morální opotřebení - je způsobeno technologickým pokrokem (starej mobil).

Odpisy a Oprávky

 • Odpisy
  • peněžní vyjádření fyzického a morálního opotřebení dlouhodobého majetku.
  • Jsou dva typy:
   1. Účetní
   2. Daňové
    • Do 6 odpisový skupin.
    • Dvě metody (rovnoměrná a zrychlené).
 • Oprávky - odpisy za nějakou dobu
Co je know-how?

"Know-how" je praktické znalosti a dovednosti potřebné k vykonávání určité činnosti nebo úkolu efektivně.

Evidence podnikání

Provádět záznamy o podnikatelské činnosti je možné těmito způsoby

 1. Vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví)
 • Pouze pro fyzické osoby nezapsané v OR.
 • Sleduje příjmy a výdaje.
 1. Vykazování pouze příjmů s uplatněním paušálních výdajů
 • Pouze pro fyzické osoby nezapsané v OR.
 • Sleduje pouze příjmy a pohledávky.
 • Výdaje uplatňují procentem z příjmů:
  • 80% => zemědělství, lesnictví, výroba a prodej výrobků
  • 60% => živnost..
  • 40% => jiné podnikání.
  • 30% => příjem z pronájmu.
 1. Vedení jednoduché evidence při dani stanovené paušální částkou
 • stanovuje FÚ na základe podnikatele při splnění.
  • přijmi nižší než 2000000kč.
  • není plátce DPH.
  • není v insolvenčním řízení.
 • Dělí se na 3 pásma.
 1. Vedení účetnictví
 • Pouze pro právnické osoby (povinné).
 • Sleduje zisk a ztrátu.

Forma a způsob vedení DE

 • Pro potřeby zjištění základu daně z příjmu je nutné evidovat.
  • Údaje o příjmech a výdajích. (rozdíl)
  • Údaje o majetku a závazcích
 • Evidence se provádí v knihách:
  • Deník příjmů a výdajů => nejduležitější.
  • Knihy a karty pro evidenci majetku a závazků.
  • Pokladní kniha => ostatní evidence.
 • Účetní doklady:
  • Faktura:
   • vydané -> firma prodá.
   • přijaté -> firma koupí.
  • Pokladní doklady
   • příjmové
   • výdajové
  • Bankovní výpis - záznam transakcí.
  • Vnitřní účetní doklady - evidence vnitřních výdajů a příjmů.
   • příjmenka
   • výdejka
   • výplatní listina