Skip to main content

Management

Úrovně managerů

TOP MANAGEMENT

 • vrcholový management podniku, usměrnuje chod celého systému
 • manažeři částečně přebírají odpovědnost za vlastníky firmy a mají na ně velmi úzké vazby premiér, vrcholoví velitelé v armádě, ředitel firmy, ředitel regionu pošty, generální ředitelství

STŘEDNÍ MANAGMENT

 • vedoucí pracovníci střední úrovně
 • řeší koncepční plány, sestavují krátkodobé plány na svých úsecích.
 • je u nich typická zpětná vazba a rozhodování ředitelé úřadů, škol, vedoucí pošty

LINIOVÝ MANAGEŘI

 • manažeři dohlížejí na plnění konkrétních úkonů
 • musí mít nejvíce odborných vědomostí týkající se služby nebo produktu
 • provádějí krátkodobé plánování, zajišťují zapracování nových zaměstnanců, kontrolu a motivaci svých podřízených mistři v dílnách, předáci pracovních čet, třídní učitelé, vedoucí směny, vedoucí doručovatelů

Manažer

 • Vrozené předpoklady (soft-skills)
  • inteligence, potřeba řídit někoho
 • Získané předpoklady (hard-skills)
  • znalosti získané studiem (ekonomická teorie, podnikatelské znalosti)
  • zkušenosti získané praxí (mezilidské vztahy, zvládání emocí)

Základní styly řízení

 • Autokratický
  • řízení založeno na příkazech bez možné diskuze
  • detailně vysvětluje jak splnit úkol
  • nepřipouštěna kritika, očekává disciplínu a pořádek
  • zodpovědnost za pracovníky
 • Demokratický (kooperativní)
  • členové mají přehled o společných cílech.
  • vedoucí nedává mnoho příkazů, spíše jde o působí svým příkladem.
  • tento styl je nejvhodnějším pro podnikatelskou sféru
 • Liberální
  • manažer se orientuje především na vytvoření a udržení dobrých osobních vztahů v pracovním kolektivu
  • připouští osobní volnosti každého pracovníka a jeho vlastního rozhodování jak danou činnost udělat či zajistit
  • manažer přejíma funkci konzultenta, který zadává úkoly, vysvětli jejich důležitost, sdělí svůj názor, ale připustí i odlišné názory či kritiky

Manažerské funkce

 • Plánování
  • Skládá se z vizí a misí
  • Plány: strategické (5 let a více, dlouhodobé nepřímé plány), taktický (rok až 3 roky, strategické plány více do podrobna), operativní (okolo měsíce, konkrétní ukoly)
 • Organizování
  • Plnění plánů, vytvoření organizační struktury a navrhnout standartní pracovní postupy (Organizační normy)
  • Vedení a motivování lidí
  • Rozdělení organizačních norem
   • stanovy => obecná norma
   • organizační řád
   • pracovní řád
   • bezpečnostní řád, skartační řád atd.
  • Základní rozdělení organizací
   • Podle useků => personální, marketingový.
   • Podle výrobků => divize automobily, motorky, traktory.
   • Podle regionu => region Německo, Česko, Rakousko
   • Podle zákazníků => korporátní banka, retailová banka, SME.
 • Vedení a motivování