Skip to main content

Úroveň národního hospodářství ovlivňuje

 • přírodní bohatství nerostné suroviny, zemědělská půda
 • národní bohatství stavby, technologie, vynálezy
 • obyvatelstvo
 • politický a ekonomický systém

Dělení národního hospodářství

 • Podle zaměření ekonomických aktivit
  • na sektory podle blízkosti k přírodním zdrojům nebo z pohledu vlastnictví
  • odvětví podle náplně činnosti - výrobní x nevýrobní
  • obory dílčí složky - strojírenství, doprava, ...
 • Podle principu financování
  • Ziskový sektor
  • Neziskový sektor

Sektory

 • Terciální sektor
  • Uspokojuje potřeby na vyšším stupni
  • Služby
 • Kvartální sektor
  • Věda a výzkum
  • Rozvoj ekonomiky
 • Dělení podle vlastnictví
  • Soukromý
   • subjekty s vlastnictvím soukromých osob
  • Veřejný
   • státní a samosprávní

Odvětví

 • Naplň činnosti
  • Výrobní průmysl, zemědělství
  • Nevýrobní služby: doprava, spoje, obchod, cestovní ruch

Řídící orgány národního hospodářství

 • Parlament ČR
 • Vláda ČR
 • Krajské úřady