Skip to main content

Fyzické osoby

 • každý člověk od narození
 • Právní subjektivita (způsobilost mát práva a povinnosti)

Právnické osoby

 • jsou organizace, které jsou vytvořeny lidmi a jsou požadovány za samostatný subjekt práv a povinností
 • např. obchodní společnostil, nadace, obce, kraje, příspěvkové organizace

Předpoklady pro podnikání

 • Vědomost v oboru
 • Dokázat se správně rozhodnout
 • Umět si organizovat práci
 • Umět jednat s lidma

Živnostenské podnikání

 • Řídí se živnostenským zákonem
 • Podniká pod svým jménem a příjmením
 • Živnostník, podnikatel, OSVČ
 • Postup založení
  • vypsání žádosti => jednotný registrační formulář
  • 1000kč poplatek
  • přidělení IČ (identifikační číslo)
  • Poté Zápis do Živnostenského rejstříku
 1. Všeobecné podmínky
  • 18+ věk
  • způsobilost k právním úkonům (není zbaven soudem pro duševní poruchu)
  • bezúhonnost (nemá trestní odsouzení)
 2. Zvláštní podmínky
  • odborná způsobilost (vzdělání, praxe)

Druhy živností

 1. Ohlašovací
  • Stačí ohlásit
  1. Volné
   • nevyžadují prokazování praxi a odborné způsobilosti
   • je dán jejich jmenovitý seznam, z něhož si zájemce vybere
   • zhruba 80 oborů
  2. Řemeslné
   • Vyjmenovány v příloze živnostenského zákona
   • Podmínkou je způsobilost v oboru, doložena výučním listem nebo jiným dokladem
   • Zedník, kadeřník, kuchař
  3. Vázané
   • Vyjmenovány v příloze živnostenského zákona
   • Podmínkou je způsobilost v oboru, výuční list a praxe v oboru
   • Lékárník, advokát, lékař
 2. Koncesované
  • Potvrzení státem, schválení od úřadů
  • Přeprava osob, pořádání loterií, výroba lihovin

Zanikání živností

 • Smrtí popnikatele
 • Zánikem právnické osoby
 • Uplynutím doby určité (většinou jsou živnosti na dobu neurčitou)
 • Uřad zruší živnost (porušení zákonu)

Obchodní společnosti

 • Obvikle spojení více právnických osob
 • Cíl: zisk
 • Vznik upravuje Zákon o obchodních korporacích

Postup založení obchodních společností

 1. založení
  • společenská smlouva, notářský zápis
  • žádost o živnostenském oprávnění právnické osoby
  • zápis do živnostenského rejstříku
  • žádost o zápis do obchodního rejstříku
 2. vznik
  • vnikají až když jsou zápány do obchodního rejstříku
  • registrace k daním, k sociálnímu a zdravotnímu pojištění

Členění obchodních společností

 1. Osobní obchodní společnosti
  • zakládají 2 osoby minimálně
  • společníci ručí za závazky společnosti
  • není povinnost tvořit minimální kapitál => ručím svým majetkem
  • zisk se dělí mezi vlastníky
  • Veřejná obchodní společnost (v.o.s.), Komanditní společnost (k.s.)
 2. Kapitálové obchodní společnosti
  • může založit jenom 1 osoba
  • společníci ručí za závazky společnosti omezeně (Společnost s ručeným omezením => s.r.o)
  • společníci nejsou povinni se učástnit na činnosti firmy
  • povinnost vložit základní kapitál
  • zisk se danní z daně příjmu právnických osob
  • Akciová společnost (a.s.), (s.r.o.)

Ukončení podnikání u Obchodní společnosti

 1. Zrušení obchodní společnosti (s likvidací, bez likvidace)
 2. Zánik obchodní společnosti (vymaže se z obchodního rejstříku)

Společnost s ručením omezeným (s.r.o)

 • může být založena 1 - 50 společníky
 • základní kapitál vytváří povinně v minimální hodnotě 1 Kč
 • rezervní fond se vytváří povinně z vytvořenného zisku (minimálně v hodnotě 10% základního kapitálu)
 • společníci ručí za závazky omezeně do výše vkladů zapsaných v ochodním rejstříku, nemusí se osobně účastnit podnikání společnosti.
 • zisk se dělí mezi společníky podle poměru jejich obchodních podílů (jakou část tvoří vklad společníka k celkovému základnímu kapitálu společnosti)
 • těchto společností je nejvíce
 • Orgány společnosti v s.r.o
  • nejvyšší orgán - valná hromada (svolína min. 1x za rok), schůze společníku, řeší zásadní věci
  • statuární orgán - jednatelé, řídí společnost
  • kontrolní orgán - dozorčí rada (nepovinná)

Akciová společnost (a.s)

 • Jde o společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě
 • Základní kapitál je tvořen při založení:
  • minimálně 2 000 000 Kč při založení bez veřejně nabídky (upisování) akcií
  • minimální 20 000 000Kč při založení s veřejnou nabídkou akcií
 • Základní kapitál 2 miliony:
  • svě akcie o jmenovité hodnotě 1 milion Kč nebo
  • 20 akcií o jmenovité hodnotě 100 000 Kč apod.
 • Orgány společnosti
  • Nejvyšší orgán = valná hromada, schůze akcionářů (minimálně jednou ročně schůzka akcionářů)
  • Statutární orgán = představenstvo (řídí společnost, minimálně 3)
  • Kontrolní orgán = dozorčí rada, povinná (koordinuje činnost představenstva, minimálně 3)
 • Založení akciové společnosti je možné jednou právnickou osobou nebo dvěma a více fyzickými osobami (jejich počet není omezen)
 • Za závazky společnosti neručí akcionář
 • Pokud tyto podniky prosperují, obdrží akcionáři dividendu (podíl na zisku)
 • O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada

Akcie

 • je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na:
  • řízení společnosti (hlasovat na valné hromadě akcionářů)
  • rozdělování zisku (výplaty dividend)
  • likvidačním zůstatku (jde-li firma do likvidace)
 • Dividenda -> podíl na zisku, pokud vlastníme akcie
 • Likvidační zůstatek -> podíl po likvidaci firmy, pokud vlastníme akcie

Družstvo

 • Právní osoba, která je založena na principu dobrovolného spojení fyzických nebo právnických osob
 • Základní charakteristika
  • V názvu musí být slovo družstvo
  • Podmínkou členství je splácení členského základnímu
  • Členové neručí za závazky
 • Družstvo se zakládá konáním ustanovení schůze, která
  • Příjme stanovy
  • Zvolí členy orgánů družstva
  • Schválí způsob splnění základního členského vkladu
 • Orgány
  • Nejvyšší orgán = členská schůze
  • Statutární orgán = představenstvo
  • Kontrolní orgán = kontrolní komise
 • Druhy družstva: zamědělská, výrobní, bytová, obchodní, spořitelní a úvěrová.¨
 • Spojení podnikatelů bez právnické osoby (sdružení podnikatelů)
  • Nemá právní subjektivitu
  • Nezapisuje se do obchodního rejstříku
  • Upravuje občanský zákoník
  • Domluva pod jakým jménem budou provádět podnikání

Neziskové organizace

 • Státní
  • Organizační složky státu (úřady, armáda, policie, soudy)
  • Příspěvkové organizace (školy, nemocnice, divadla)
 • Nestátní => zřizovatel není stát (nadace, sdružení)