Skip to main content

Trh

 • Místo, kde se střetává nabídka a poptávka
 • Subjekty trhu:
  1. Domácnosti (obyvatelstvo)
  2. Firmy
  3. Stát
 • členění podle územního hlediska
  • trh místí
  • trh národní
  • trh světový
 • členění podle předmětů koupě
  • trh výrobků a služeb {/Tady má bejt něco jako kdo poskytuje tento trh/}
  • trh práce
  • trh finanční (přerezdělování volných finančních zdrojů)
   • trh peněžní (krátkodobé finance => úvěr)
   • trh kapitálový (dlouhodobé => akcie)
   • trh devizový (směna měn)
 • členění podle množství druhů
  • trh dílčí (jediný druh zboží => automobily)
  • trh agregátní (trh veškerého zboží)

Poptávka

 • Má klesající tvar (čím vyšší cena, tím menší poptávka)
 • Zájem kupujících o statky a služby
 • zákon poptávky
  • při zvyšování ceny klesá poptávka
  • při snižování ceny roste poptávka
 • Důvody klesající poptávky
  • důchodový efekt poptávky => při zvyšování ceny klesá kupní síla a naopak
  • substituční efekt poptávky => při zvyšování ceny zboží roste poptávka po jiném zboží
 • Faktory ovlivňující poptávku
  • Cena
  • Demografické změny
  • Změny velikosti důchodů
  • Změny v preferencích
  • Změny cen jiných zboží
   • Substituty => zboží, které může nahradit jiné zboží (jablko - hruška)
   • Komplementy => zboží, které se doplňuje (auto - benzín)
  • Specifické faktory
 • Pružnost poptávky => poptávka bude stejná, nezáleží na ceně
  • Dokonale elastická poptávka => poptávka se mění, bez ohledu na cenu
  • Dokonale neelastická poptávka => poptávka se nemění, bez ohledu na cenu
 • Druhy poptávky
  • Individuální - poptávka jednotlivce
  • Dílčí - poptávka regionu lidí
  • Agregátní - poptávka všech lidí

Nabídka

 • má rostoucí tvar (čím větší cena, tím větší nabídka)
 • množství zboží, které jsou prodávající ochotni prodat nebo vyrobit za určitou cenu

Tržní rovnováha

 • Přebytek zboží: uspokojení potřeby kupujících, klesání tržeb (menší cena za více zboží)
 • Nedostatek zboží: přesnej opak

Dokonalá konkurence

 • ideální trh
 • Vyznačuje se:
  • volný vztup
  • nabízející a nebo poptávající nemají možnost ovlivnit situaci na trhu
  • existencí velkého množství nabízejících a poptávajících
  • stejnou kvalitou všech výrobků
  • všechny firmy jsou příliš malé na ovlivnění tržní ceny

Nedokonalá konkurence

 • vzniká, když na trh vstupují výrobky různé kvality, různého množství, s různými cenami
 • vede k vzniku monopolu

Monopol

 • Typy monopolu:
  • Přirozené monopoly -> vzniká přirozeně, bez zásahu státu (trh rozvodů vody)
  • Vytvořené monopoly -> vznikají administrativním zásahem státu (ČD, Česká pošta)

Oligopol

 • několik malých firem produkuje stejné výrobky a ovládá trh

Kartelové dohody

 • jsou zakazané zákonem
 • cílem kartelu je omezení, nebo vyloučení konkurence a maximalizace zisku celého odvětví